Stanovy GCBIT

STANOVY

občanského sdružení

Golf club Bitozeves

Článek I.

Základní ustanovení a název sdružení

  1. Golf club Bitozeves (dále jen „GCBIT“ nebo „klub“ ) je dobrovolným sdružením občanů dle zákona  83/1990 Sb. o sdružování občanů.
  2. Činnost GCBIT  se řídí těmito stanovami a stanovami České golfové federace.
  3. Název sdružení : Golf Club Bitozeves

Článek II.

Sídlo

Sídlo GCBIT  je na adrese Bitozeves 12, Louny 440 01.

Článek III.

Poslání a cíle činnosti

1.      Základním posláním GCBIT  je zajišťovat výchovu dětí a mládeže, a dále zajišťovat pro své  členy a další  zájemce podmínky pro provozování závodního a rekreačního golfu a jiných            sportovních,    společenských a kulturních činností zejména na golfovém hřišti v Bitozevsi (dále také     hřiště).

2.      Cílem činnosti klubu je vytvářet pro své členy širokou škálu možností sportovního, společenského a kulturního vyžití v důstojném prostředí, vytvářet pro členy klubu, jejich rodinné příslušníky, popřípadě pro hosty členů klubu podmínky pro seberealizaci zejména v oblasti golfového sportu.

3.      GCBIT  bude provozovat tuto činnost především na golfovém hřišti v Bitozevsi. Podmínky provozování golfového hřiště a jeho zázemí budou upraveny ve smlouvě mezi GCBIT  a majitelem hřiště společností Faunus Vidovle, s.r.o. (dále jen Společnost), která je zakládajícím členem klubu.

Článek IV.

Předmět činnosti

1.      Organizování a zajišťování zejména rekreačního a závodního golfu.

2.      Propagace golfové hry, klubu a hřiště.

3.      Pořádání a organizování sportovních, společenských a kulturních akcí.

Článek V.

Orgány

Orgány GCBIT  jsou:

členská schůze

výbor klubu

prezident klubu

sekretář klubu

Článek VI

Členská schůze

1.      Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu.

2.      Členskou schůzi svolává výbor nejméně jedenkrát za rok, její konání musí být členům klubu oznámeno nejméně 10 dnů předem formou vyvěšením na webových stránkách klubu a elektronickou poštou členům klubu, kteří nahlásí e-mailovou adresu.

3.      Každý řádný člen –  fyzická osoba a každý firemní člen má na členské schůzi jeden hlas. Zástupce firemního člena – právnické osoby – je povinen před zahájením členské schůze předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 kalendářní měsíce, a nejedná-li za právnickou osobu její statutární orgán, je pak zástupce právnické osoby povinen se prokázat úředně ověřenou plnou mocí. Hlasovací právo na členské schůzi mají jen členové, kteří uhradili před jejím konáním vstupní členský poplatek a další finanční závazky vůči GCBIT v plné výši. Ostatní členové mají hlas poradní.

4.      Členská schůze rozhoduje v těchto věcech:

a/ změny stanov

b/ schválení rozpočtu a účetní uzávěrky  GCBIT

c/ určení hlavních směru činnosti

d/ volba dvou členů výboru

5.      K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většina přítomných členů s tím, že členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna alespoň třetina členů s hlasovacím právem podle čl. VI odstavec 3. Není-li členská schůze v určenou dobu usnášeníschopná, je výbor klubu oprávněn zahájit náhradní členskou schůzi po marném uplynutí 30ti minutové lhůty. Takto zahájená členská schůze je pak usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. K přijetí usnesení členské schůze je nutná nadpoloviční většina přítomných členů oprávněných hlasovat. Hlasování je veřejné – aklamací.

6.      Členskou schůzi řídí pověřený člen výboru klubu.

7.      O  členské schůzi se pořizuje zápis, který podepisuje president klubu a dva ověřovatelé zápisu volení členskou schůzí.

8.      Ke změně stanov GCBIT je třeba kladného hlasu Společnosti. To platí v případě, že Společnost je členem klubu.

Článek VII.

Výbor

1.      Nejvyšším výkonným orgánem GCBIT je pětičlenný výbor klubu volený na dobu čtyř let. První  volební období začíná dnem registrace těchto stanov MVČR a končí 31.března 2014. Tři členy výboru jmenuje a odvolává Společnost, další dva členové budou zvoleni na první členské schůzi. To platí v případě, že Společnost je členem klubu, v opačném případě volí všechny členy výboru členská schůze.

2.      Výbor rozhoduje s konečnou platností o všech věcech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi, zejména :

a/ stanoví výši vstupních a ročních členských příspěvků a termíny jejich úhrad,

b/ organizuje sportovní, společenskou a kulturní činnost,

c/ zajišťuje přípravu a plnění rozpočtu, vedení účetnictví podle těchto stanov a platných zákonných norem,

d/ uzavírá jménem klubu se Společností – majitelem golfového hřiště smlouvu o jeho využití,

e/ řeší podle zásad zdravého rozumu spory mezi členy a přestupky členů, které vzniknou v souvislosti s členstvím v klubu. Disciplinárními opatřeními jsou varování, důtka  a vyloučení z klubu,

f/ přijímá nové členy, zamítnutí nemusí zdůvodnit. Členem může být jen ten, kdo souhlasí se stanovami GCBIT  a ČGF,

g/ o zániku klubu a provádí s tím související majetkové vypořádání,

h/ schvaluje provozní řád hřiště a pravidla klubu,

i/ uděluje čestné členství,

j/ sjednává s právnickými osobami podmínky jejich členství.

3.      Zasedání výboru svolává prezident nebo sekretář. Zasedání výboru je svoláváno písemnou pozvánkou. Zasedání výboru může být svoláno i jiným vhodným způsobem v případě, že s takovýmto svoláním vysloví souhlas všichni členové výboru. K platnosti usnesení výboru je třeba souhlasu tří členů výboru.

4.      O jednání výboru, zejména o jeho usneseních, pořizuje sekretář zápis, který se schvaluje na příští   schůzi výboru.

Článek VIII.

Prezident

Prezidenta GCBIT  volí výbor ze svých členů na období čtyř let. První volební období prezidenta končí 31. března 2014. Prezident zastupuje GCBIT  navenek a činí v souladu s usneseními členské schůze a výboru jménem klubu právní úkony. Prezident řídí jednání výboru. V jeho nepřítomnosti řídí jednání výboru sekretář.

Článek IX.

Sekretář

Sekretáře GCBIT  volí výbor ze svých členů na období čtyř let. První volební období sekretáře končí 31. března 2014. Sekretář vyřizuje  v souladu s usneseními členské schůze a výboru agendu klubu a zastupuje vedle prezidenta GCBIT navenek. Je oprávněn činit jménem GCBIT  právní úkony v rozsahu písemného zmocnění daného prezidentem.

Článek X.

Revizoři účtů

Členská schůze GCBIT volí na jedno roční období dva revizory účtů a jednoho náhradníka. Revizoři účtů přezkoušejí roční účetní uzávěrku a členské schůzi předloží písemnou zprávu o kontrole.

Článek XI.

Členství v GCBIT

1.      Členem GCBIT  může být fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním a cíli GCBIT  a chce se na jejich naplňování podílet a souhlasí se stanovami klubu a ČGF.

2.      O přijetí za člena GCBIT  rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor klubu. Na členství v GCBIT  není právní nárok.

3.      Členství vzniká na základě přijetí za člena výborem klubu a zaplacením vstupního a ročního členského příspěvku.

Článek XII.

Druhy členství

Druhy členství jsou:

osobní členství  ( členství fyzických osob )

firemní členství ( členství právnických osob)

1.      Osobní členství se vztahuje pouze na fyzické osoby. Osobní členství je nepřenosné a vztahuje se jen na jednu osobu.

2.      Firemní členství. Členem klubu mohou být i právnické osoby. Členství právnických osob v GCBIT je nepřevoditelné.  Členství právnických osob v GCBIT je stanoveno smlouvou podle článku č. VII odstavec 2. písmeno j/.

Článek XIII.

Formy osobního členství

Formy osobního členství jsou:

řádné členství

čestné členství

členství mládeže do 18 let

členství studentské od 18 let do 26 let

  1. Řádné členství: Řádným členstvím se rozumí doživotní členství s nejvyšším stupněm služeb, poskytovaných klubem. Řádné členství je převoditelné po předchozím písemném souhlasu výboru klubu pouze na rodinné příslušníky. Řádné členství je nepřenosné
  2. Čestné členství: Čestné členství uděluje výbor klubu pouze na návrh společnosti. Čestný člen neplatí vstupní členský příspěvek. V případě využívání služeb klubu čestným členem je tento povinen platit roční členský příspěvek. Čestné členství je nepřevoditelné a nepřenosné. Čestné členství může být uděleno pouze fyzické osobě.
  3. Členství mládeže do 18 let: Členství mládeže do 18 let je zvýhodněné členství s minimálním členským příspěvkem, zvýhodněným ročním členským příspěvkem. Členství je nepřevoditelné a nepřenosné. Po dovršení 18 let klub nabídne v závislosti na sportovní výkonnosti člena podmínky dalšího členství.
  4. Členství studentské od 18 let do 26 let: Členství studentské od 18 let je zvýhodněné členství se zvýhodněným členským příspěvkem a zvýhodněným ročním členským příspěvkem. Členství je nepřevoditelné a nepřenosné. Podmínkou studentského členství je předložení potvrzení o studiu. Potvrzení musí student předložit vždy pro příslušný školní rok. Po dovršení 26 let nebo po ukončení studia klub nabídne, v závislosti na sportovní výkonnosti člena podmínky dalšího členství.
  5. Nepřenosnost členství znamená, že práva a povinnosti se členstvím spojená nemůže využívat jiná osoba než člen.
  6. Nepřevoditelnost členství znamená, že členství či práva a povinnosti se členstvím spojená nemohou být převedena na třetí osobu.

Článek XIV.

Práva a povinnosti člena GCBIT

1.      Člen GCBIT  má právo:

– účastnit se členských schůzí, volit a být volen do orgánů klubu

– má právo využívat hřiště, klubovnu další zařízení klubu, účastnit se sportovních a společenských akcí klubu

– má právo podílet se na práci GCBIT a na jeho rozvoji v souladu se stanovami a svými schopnostmi a možnostmi.

2.      Člen GCBIT  je povinen:

– zachovávat golfová pravidla a etiketu, svým jednáním nepoškozovat GCBIT, dodržovat provozní         řád hřiště

– šetřit a chránit majetek klubu, hřiště a jeho vybavení a totéž vyžadovat od ostatních uživatelů

– podrobit   se  rozhodnutím  výboru,  případně  dalším  orgánům  GCBIT,  jednajících  v  rámci  své

kompetence v souvislosti s organizačním uspořádáním a provozem hřiště

– platit řádně roční členské příspěvky

– dodržovat vnitřní pravidla klubu a respektovat obecně platné zásady fair play.

Článek XV.

Vznik, převod a zánik členství

1.      Vznik členství v  GCBIT  se řídí ustanoveními čl. XI. těchto stanov.

2.      Převod členství v GCBIT je možný pouze u osobního řádného členství, s předchozím písemným souhlasem výboru klubu na základě písemné žádosti člena, který členství převádí, nebo jeho dědiců. Převod řádného členství je možný pouze na rodinné příslušníky. Převod je účinný dnem schválení žádosti výborem klubu. Převod členství je zpoplatněn.

3.      Členství v GCBIT  zaniká:

a/ na základě písemné žádosti člena

b/ vyloučením podle článku VII odst. 2 písmeno e/ – hrubým porušením povinností člena, zejména včasným nezaplacením ročních členských příspěvků ve stanoveném termínu, tj. při prodlení se zaplacením ročního členského příspěvku více než 6 měsíců po splatnosti

c/ zánikem klubu

d/ firemnímu  členství dle podmínek stanovených smlouvou podle článku č. VII odst. 2. písmeno j/.

4.      Čestné členství zaniká rozhodnutím výboru klubu

5.      Členství mládeže do 18 let v GCBIT  zaniká počátkem roku následujícího po dovršení 18 let věku člena.

6.      Členství studentské od 18 let do 26 let v GCBIT  zaniká počátkem roku následujícího po dovršení 26 let věku člena nebo počátkem roku následujícího po ukončení studia.

7.      Členství právnické osoby v GCBIT  zaniká, kromě způsobů uvedených v odst. 3, též zánikem této právnické osoby bez právního nástupce.

Článek XVI.

Zásady hospodaření GCBIT

1.      Základem hospodaření GCBIT  je rozpočet. Rozpočet navrhuje výbor a schvaluje členská schůze. O hospodaření klubu je vedeno řádné účetnictví.

2.      Zdrojem majetku a příjmy klubu jsou zejména vstupní a roční příspěvky, sponzorské příspěvky, dary a dotace. Tyto příjmy budou použity zejména na úhradu závazků klubu, vyplývajících ze smlouvy se Společností, podle článku III. Odstavec 3, na sportovní, společenskou a kulturní činnost , na úhradu příspěvku ČGF a na úhradu činnosti výboru.

3.      Za vedení účetnictví GCBIT odpovídá výbor klubu. Výbor může faktickým vedením účetnictví pověřit hospodáře, který je pak za jeho vedení odpovědný výboru. Účetnictví je vedeno v souladu s platnými právními předpisy.

4.      Za hospodaření s majetkem a ostatními prostředky klubu, finanční situaci a hospodářský výsledek klubu je odpovědný výbor klubu.

5.      Úkony běžného hospodaření do částky stanovené výborem může provádět výborem pověřený člen nebo hospodář.

6.      O rozdělení zisku nebo ztráty rozhoduje na návrh výboru členská schůze.

7.      Způsob určení výše a výběru příspěvků je definován vnitřními pravidly klubu

Článek XVII.

Vztah mezi klubem a Společností

1.      Vztah mezi GCBIT  a Společností, zejména pak rozsah práv a nároků na různá plnění a služby členům klubu ze strany Společnosti při užívání hřiště, jsou specifikována zvláštními smlouvami ( smlouvou o spolupráci, nájemní smlouvou), které vycházejí z dodavatelsko – odběratelských vztahů a  z principů, zakotvených v těchto stanovách.

2.      Společnost je řádným členem klubu. Její členství je osvobozeno od placení jakýchkoliv příspěvků, ať vstupních či ročních.

Článek XVIII.

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nahrazují stanovy občanského sdružení Golf club Bitozeves registrované MV ČR pod č.j. VS/1-1/77895/09-R dne 9.12.2009 a nabyly účinnosti usnesením členské schůze GCBIT ze dne 12.3.2010.

Golf club Bitozeves

ing. Ivan Kolár

prezident klubu